Бърза доставка с ЕКОНТ | Свържи се с нас: 0878/994 277
Бърза доставка с ЕКОНТ | Свържи се с нас: 0878/994 277

Условия за ползване

ВНИМАНИЕ!

 • Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта  за електронно пазаруване .В случай, че ползвате интернет магазина с наименование Mebelhome.bg се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия.
  Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта http://www. Mebelhome.bg за краткост наричан "уеб сайта", собственост на "ЮЖЕН ЕН" ЕООД с адрес: София,кв.”Карпузица”,ул.”Кореняците”16 с ЕИК 203 087020, наричан за краткост "Търговец" и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост "Потребител”
  Определения
 •  " ЮЖЕН  ЕН ", " Търговеца " – означава „ЮЖЕН  ЕН" ЕООД 
 • "ЗЗП" – означава Закон за защита на потребителите.
 • "САЙТ" – означава уебсайта находящ се на http://www. Mebelhome.bg
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.Mebelhome.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

 • Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация.
 • Регистриране на Потребителите 

  Потребителят може да купува онлайн стоки от магазина след като се регистрира по посочения начин.При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни, както и да ги промени  в 14 дневен срок в случай, че в част от тях е настъпила промяна. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок и само в случай, че посоченото по-горе нарушение не представлява нарушение или престъпление по смисъла на българското право, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.
  В случай на спор и /или неяснота относно това кое лице е обвързано с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока, а в случаите на избрана форма "наложен платеж", обвързаното лице е лицето, от чието име е направена регистрацията.
  Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите Потребители във връзка с обичайната дейност на Уеб сайта, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един Потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.
   

Договор

 • Договорът за продажба от разстояние между ЮЖЕН  ЕН" ЕООД  и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с Търговеца договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.
 • Законова Гаранция. Информация за потребители
 • Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 • Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 • (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • 2. значимостта на несъответствието;
 • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 • (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 • (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 • (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 • (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 • Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • 2. намаляване на цената.
 • (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 • (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 • (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 • Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 • (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 • (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 •                                                   Условия на гаранцията                                  Потребителят има право да получи информация от Търговеца относно реда и начина за рекламации за всяка една от стоките предлагани от Търговеца, като Търговеца е длъжен да му окаже съдействие във всички случаи на рекламация съгласно действащото законодателство и утвърдените добри практики в търговията.                                                  
  Гаранционният ремонт се провежда в оторизираните сервизни центрове при наличие на правилно попълнена гаранционна карта. Гаранционната карта се намира в комплекта дадена ви заедно с документите за доставка ,който ще ви предостави куриера.
  За да избегнете евентуални проблеми с признаването на гаранцията, моля пазете всички документи, придружаващи стоката при нейната продажба.
  Гаранционните срокове на стоките се установяват в съответствие с гарантираните от техните производители срокове. Информация за срока на гаранцията на която и да е стока можете да намерите в нейното описание.
  Гаранцията не важи за изделия, при които са възникнали повреди в следствие на:

  • Нарушени от потребителя правила за експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките;
  • Действия на трети лица;
  • Ремонт или извършване на несанкционирани от производителя конструктивни или технически изменения от неупълномощени лица;
  • При отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи;

  Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
 • Търговецът удовлетворява искане за разваляне на договор за продажба и възстановява заплатената от Потребителя сума, след удовлетворяване на 3/три /рекламации чрез извършване на ремонт  на една и съща стока в рамките срока на гаранцията разстояние по чл.115 от ЗЗП.

Подмяна 

 • Смяната на продукта се извършва еднократно и при условие че той не е бил в употреба, запазил е търговския си вид, потребителските свойства, пълния комплект аксесоари, компоненти и документация, влизащи в състава на стоката, както и че не е нарушена тяхната опаковка*, съхранени са пломбите, фабричните лепенки и касовия бон.   
 • На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, включително разходите за доставка, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто  функциониране/.                                  
 • Не подлежат на подмяна:

  • Стоки, купени на кредит;
  • Стоки в еднократна опаковка, ако са били разопаковани;
  • Стоки, не подлежащи на подмяна съгласно "Закона за защита на правата на потребителите" - стоки за лична хигиена (например сешоари, щипки за коса, епилатори, електрически самобръсначки, машинки за подстригване, четки за зъби и др.)
  • стоки, вече използвани за приготвяне на храна или термична обработка на продукти (например кухненски роботи, микровълнови печки);
  • преоценени стоки;
  Ако стоката, подлежаща на подмяна, е доставена на клиента и новата стока също предстои да бъде доставена, то цената на доставката е за сметка на клиента.

  * Нарушаване на опаковката - частично или пълно нарушение на външния вид на опаковката, отсъствие на който да било компонент на опаковката или силното им, невъзстановимо повреждане.
         

Цени

 • Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Търговеца си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.
 •  Методи за плащане
 • ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:
 • Наложен платеж - в брой при доставка
 • Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
 • Начин на извършване на покупка 

  Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от  сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "Купувам" в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Търговеца изрично. При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на Потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение занейното изпълнение от страна на Търговеца.
  Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Търговеца се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди поръчката си. В случай, че Потребителя заплати избрания продукт по електронен път, допълнително потвърждение на поръчката не е необходимо.
  От съображения за сигурност когато Потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на Интернет доставчика му.                    Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева.  В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката Потребителя получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Потребителя предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване Потребителя овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ЮЖЕН ЕН ЕООД.        

Доставка

 • Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер.
 • При всички случаи ЮЖЕН ЕН ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ЮЖЕН ЕН ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача,  ЮЖЕН ЕН ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

Защита на личните данни

 • С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЮЖЕН ЕН ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Търговеца, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незaбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ЮЖЕН ЕН ЕООД, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Търговеца и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.
 •  

Преглед на стоката. Рекламации

 • При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 •          Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
 • На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
 • Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.Потребителят да е предоставил на Търговеца покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.
 •  

Стандартни указания за отказ:

 • Право на отказ от договора от разстояние.
 • Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 • Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.
 • За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 • Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.До момента на обратно предаване на стоката от страна на Купувача на ЮЖЕН ЕН ЕООД,рискът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
 •  

Промени в Общите условия 

 • Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Ако определена клауза и /или част от настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, това не води до нищожност на Общите условия като цяло. Всички останали текстове имат обвързваща сила между страните.За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

Нови продукти

Най-продавани